Blönduveita

Um virkjunarkostinn

Orkunýtingarflokkur

Landsvirkjun hefur undanfarin ár haft til athugunar að nýta allt að 69 metra fall á núverandi veituleið Blönduvirkjunar, frá Blöndulóni að Gilsárlóni, sem í dag rennur um veituskurði á um 20 kílómetra kafla. Þessar athuganir eru liður í áætlunum fyrirtækisins um að bæta nýtingu á núverandi aflsvæðum Landsvirkjunar.

Áætlanir gera ráð fyrir að reisa þrjár smærri virkjanir sem hefðu heildarorkugetu um 194 GW stundir á ári og samanlagt afl þeirra yrði allt að 31 MW. Sú efsta, Kolkuvirkjun, virkjar fallið úr Blöndulóni niður í Smalatjörn. Sú næsta, Friðmundarvirkjun, virkjar fallið frá Smalatjörn í Austara-Friðmundarvatn og sú þriðja, Þramarvirkjun, virkjar fallið frá Austara-Friðmundarvatni niður í Gilsárlón.

Verkhönnun og mati á umhverfisáhrifum lauk árið 2014. Gert er ráð fyrir að sótt verði um virkjunarleyfi árið 2018.

Helstu kennistærðir:

Þramarvirkjunar

41,7
Meðalrennsli til virkjunar (m3/s)
2600
Lengd aðrennslisskurða (m)
3000
Lengd frárennslisskurða (m)
27
Virkjað fall (m)
50
Virkjað rennsli (m3/s)
12
Afl (MW)
81
Orkugeta (GWst/ári)

Kolkuvirkjunar

41,4
Meðalrennsli til virkjunar (m3/s)
350
Lengd aðrennslisskurða (m)
350
Lengd frárennslisskurða (m)
10-17
Virkjað fall (m)
50
Virkjað rennsli (m3/s)
8
Afl (MW)
38
Orkugeta (GWst/ári)

Friðmundarvirkjunar

41,6
Meðalrennsli til virkjunar (m3/s)
2500
Lengd aðrennslisskurða (m)
800
Lengd frárennslisskurða (m)
25
Virkjað fall (m)
50
Virkjað rennsli (m3/s)
11
Afl (MW)
75
Orkugeta (GWst/ári)

Staða verkefnis

Verkhönnun og mati á umhverfisáhrifum lauk árið 2014. Gert er ráð fyrir virkjununum á Svæðisskipulagi Miðhálendis Íslands 2015 og á aðalskipulagi Húnavatnshrepps.

Mat á umhverfisáhrifum (MÁU)

Framkvæmdin er matsskyld samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 (sbr. 5 gr. og 2. tl. 1. viðauka).

Mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar er unnið af Verkís fyrir Landsvirkjun. Matsskýrslan fjallar um áhrif framkvæmda sem felast í byggingu stöðvarhúsa, gerð veituskurða og stíflu, myndun lóns og gerð aðkomuvega að mannvirkjum.
Umhverfisþættir sem teknir voru til skoðunar voru jarðmyndanir, vatnafar, setmyndun og rof, gróður, fuglar, vatnalíf, fornleifar, hljóðvist, ásýnd lands, landslag, samfélag og landnotkun. Helstu mótvægisaðgerðir vegna virkjana á veituleið er að fella mannvirki að landi og draga úr sýnileika þeirra og áhrifum á landslag. Áhrif framkvæmda eru að mestu metin óveruleg til nokkuð neikvæð. Álit Skipulagsstofnunar liggur fyrir og má nálgast hér.

Matsskýrslu vegna virkjana á veituleið Blönduvirkjunar má nálgast hér.

Staðsetning

Kort af svæðinu

Skýrslur og rannsóknir