Virkjunarkostir

Landsvirkjun hefur til skoðunar ýmsa virkjunarkosti sem mætt gætu orkuþörf samfélagsins í framtíðinni. Við mat á þessum virkjunarkostum hefur fyrirtækið sjálfbæra þróun að leiðarljósi og leitast við að hafa jafnvægi á milli þriggja meginstoða hennar; efnahags, umhverfis og samfélags. Landsvirkjun leggur áherslu á að þekkja umhverfisáhrif starfsemi sinnar og leitar leiða til að draga úr þeim við undirbúning og hönnun virkjunarkosta. 

Frá því að tiltekinn staður er greindur sem virkjunarkostur hefst langt ferli sem felur í sér ítarlegar hagkvæmni- og umhverfisrannsóknir ásamt löngu skipulags- og leyfisferli þar sem stofnunum, hagsmunaaðilum og almenningi gefst færi á að koma með athugasemdir á ýmsum stigum verkefna.

Helstu verkefni

Hvammsvirkjun

Vatnsafl

Hvammsvirkjun verður í byggð í neðanverðri Þjórsá. Öll mannvirki sem þarf við framleiðslu rafmagns og flutning þess verða á grónu og aðgengilegu svæði. Gönguleiðir um svæðið verða opnar gestum og sérstök áhersla lögð á vandaðan arkitektúr allra mannvirkja og að milda ásýnd með landmótun og gróðri.
Uppsett afl

93MW

Orkuvinnsla

720GWst/ár

Virkjanir í Blönduveitu

Vatnsafl

Skammt ofan Blöndustöðvar er áformuð frekari nýting falls á núverandi veituleið frá Blöndulóni að Blöndustöð. Um er að ræða þrjár smærri virkjanir sem fullnýta til orkuöflunar allt að 69 m fall á veituleiðinni. Virkjanirnar verða tengdar með jarðstreng við tengivirki í Blöndustöðvar. Við hönnun er leitast við að nýta sem best þá innviði sem fyrir eru og lágmarka þannig umhverfisáhrif.
Uppsett afl

31MW

Orkuvinnsla

194GWst/ár

Búrfellslundur - Endurhönnun

Vindur

Búrfellslundur er staðsettur austan við Sultartangastöð. Aðliggjandi fjallagarðar skapa mjög góð skilyrði fyrir vindorku. Við hönnun Búrfellslundar verður leitast til að lágmarka sjónræn áhrif frá fjölsóttum svæðum. Með Búrfellslundi verða innviðir sem þegar eru til staðar nýttir, svo sem vegir og háspennulínur.
Uppsett afl

0-120MW

Orkuvinnsla

440 (P50)GWst/ár

Aðrir kostir

Fyrirtækið er með fjölbreytta virkjunarkosti til skoðunar til að geta mætt framtíðarþörf fyrir raforku. Við leggjum áherslu á gott samstarf við samfélagið og eigum í opnum samskiptum við hagsmunaaðila.

Nánar