Frétt

Stefna Landsvirkjunar um samfélagslega ábyrgð

25. nóvember 2011

Samþykkt og kynnt í nóvember 2011

Markmið stefnunnar er að auka jákvæð áhrif fyrirtækisins á hagsmunaaðila og lágmarka neikvæð áhrif á umhverfi og samfélag. Stefnan er grundvöllur þess að fyrirtækið nái því markmiði sínu að verða leiðandi í orkuvinnslu á sviði endurnýjanlegra orkugjafa og miðar að því að Landsvirkjun taki mið af efnahag, umhverfi og samfélagi í sínum rekstri.

Stefnan var unnin af þverfaglegum hópi innan fyrirtækisins sem skipaður var í janúar 2011 og er afrakstur ítarlegrar vinnu innan Landsvirkjunar sem hófst árið 2010 og miðaði að því að greina með hvaða hætti fyrirtækið gæti skilað sem mestum ávinningi fyrir samfélagið,út frá efnahagslegum, samfélagslegum og umhverfislegum sjónarmiðum. Markmið stefnunnar er að auka jákvæð áhrif fyrirtækisins á hagsmunaaðila og lágmarka neikvæð áhrif á umhverfi og samfélag.

Á árinu 2012 hefur verið unnið markvisst að innleiðingu stefnunar í fyrirtækinu. Stofnaðir voru sex vinnuhópar um mótun framkvæmdaáætlunar, einn um hvern áhersluþátt stefnunnar. Markmið hvers hóps er að kortleggja hvernig Landsvirkjun uppfyllir nú þegar stefnumið sín, hvað Landsvirkjun getur gert til viðbótar ásamt því að móta tillögur að forgangsröðun, innleiðingu og mælanlegum markmiðum. Að þessari vinnu koma á fimmta tug starfsmanna Landsvirkjunar en sérstakur stýrihópur samræmir starf hópanna. Markmiðið er að allt starfsfólk Landsvirkjunar tileinki sér stefnuna og innihald hennar.

 

Stefna Landsvirkjunar um samfélagslega ábyrgð

Samfélagsleg ábyrgð Landsvirkjunar er að skapa arð, fara vel með auðlindir og umhverfi og stuðla að því að þekking og jákvæð áhrif af starfsemi fyrirtækisins skili sér til samfélagsins.

Landsvirkjun tryggir að stefnumörkun um samfélagsábyrgð sé framfylgt með því að setja sér markmið og leggja áherslu á eftiralda þætti í starfsemi fyrirtækisins:

1. Landsvirkjun starfar eftir ábyrgum stjórnarháttum

Starfsemi Landsvirkjunar byggir á ábyrgum stjórnarháttum og starfsmenn fylgja siðareglum fyrirtækisins í störfum sínum.

2. Landsvirkjun leitast við að hafa áhrif á virðiskeðju sína

Landsvirkjun gerir kröfu til viðskiptavina og birgja um að þeir sýni ábyrga stjórnarhætti og taki mið af umhverfi og samfélagi í rekstri sínum.

3. Landsvirkjun keppist við að vera í fararbroddi á sviði umhverfismála

Það gerir Landsvirkjun með því að bera virðingu fyrir náttúrunni við val og mótun virkjanakosta, leggja áherslu á sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda, vinna samkvæmt viðurkenndum, alþjóðlegum starfsháttum og lágmarka umhverfisáhrif í starfsemi fyrirtækisins.

4. Landsvirkjun leggur sig fram um að starfa ávallt í góðu samstarfi við samfélagið

Landsvirkjun leggur áherslu á gott samstarf við samfélagið þar sem fyrirtækið starfar með því að tryggja gegnsæ vinnubrögð og stuðla að gagnvirku upplýsingaflæði, taka mið af hagsmunum samfélagsins og tryggja að samfélag og náttúra njóti góðs af starfsemi Landsvirkjunar.

5. Landsvirkjun leggur áherslu á að vera leiðandi í heilsu-, öryggis- og starfsmannamálum

Landsvirkjun vinnur eftir ábyrgri stefnu í öryggis- og starfsmannamálum sem eiga að tryggja vellíðan, öryggi og jafnrétti starfsfólks.

6. Landsvirkjun deilir þekkingu þar sem hún getur stuðlað að nýsköpun og þróun í atvinnulífi og samfélagi

Landsvirkjun leggur áherslur á fagleg vinnubrögð og nýskapandi lausnir sem geta nýst samfélaginu, en gætir þess þó að dreifing þekkingar skaði ekki samkeppnisstöðu fyrirtækisins.

Fréttasafn Prenta