Frétt

Afkoma Landsvirkjunar fyrstu 6 mánuði ársins

29. ágúst 2006

Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta (EBIT) var 4.654 milljónir króna og handbært fé frá rekstri nam 5.588 milljónum króna.

Árshlutareikningur Landsvirkjunar byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Helstu stærðir árshlutareiknings eru (í milljónum króna):

 

 

 Jan.-júní

 Jan.-júní

 

2006

2005

Rekstrartekjur

10.013

8.123

Rekstrargjöld

( 2.970)

(2.717)

Rekstrarhagn. f. afskr. (EBIDTA)

7.043

5.406

Afskriftir

(2.389)

( 2.551)

Rekstrarhagnaður

4.654

2.855

Hreinn fjármagnskostnaður

(27.613)

(789)

(Tap) hagnaður fyrir skatta

(22.959)

2.066

Tekjuskattur

16.108

0

(Tap) hagnaður f. hlutdeild minnihluta

(6.851)

2.066

Hlutdeild minnihluta

361

(58)

(Tap) hagnaður

(6.490)

2.008

     
 

30.6.2006

31.12.2005

Eignir samtals

219.378

181.985

Eigið fé

51.121

58.003

Hlutdeild minnihluta

1.359

1.720

Skuldir

166.898

122.262

     
 

Jan.-júní

Jan.-júní

 

2006

2005

Handbært fé frá rekstri

5.588

3.447

Eiginfjárhlutfall

23,30%

31,47%

 

Helstu nýframkvæmdir á fyrstu sex mánuðum ársins tengdust Kárahnjúkavirkjun. Í lok júní námu heildareignir fyrirtækisins 219,4 milljörðum króna og eiginfjárhlutfall var 23,3%. Landsvirkjun hefur verið undanþegin tekjuskatti en í samræmi við lög nr. 50 frá árinu 2005 varð fyrirtækið tekjuskattsskylt frá og með 1. janúar 2006. Áhrifin vegna breytingar á skattskyldu fyrirtækisins eru færð í gegnum rekstrarreikning. Í árshlutareikningnum er reiknuð skattinneign metin 16,1 milljarður króna. Stór hluti langtímaskulda fyrirtækisins er í erlendri mynt en gengistap tímabilsins vegna langtímalána í erlendri mynt nam 24,9 milljörðum króna. Gengisvísitalan var 104,9 í lok síðasta árs en var 134,2 í lok júní. Í dag er gengisvísitalan um 123 stig.

Árshlutareikningurinn var lagður fyrir stjórnarfund fyrirtækisins 28. ágúst 2006.

 

Fréttasafn Prenta