Frétt

Afkoma Landsvirkjunar árið 2006

12. mars 2007

Á árinu 2006 var hagnaður af rekstri samstæðu LV 3.503 milljónir króna. Í árslok námu heildareignir fyrirtækisins 243,2 milljörðum króna og var eiginfjárhlutfall 25,1%.

Ársreikningur LV byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Helstu stærðir ársreiknings eru (í milljónum króna):

 

SAMSTÆÐA

     
         
  2006 2005 2004 2003
Rekstrartekjur

21.298

15.552

13.701

13.009

Rekstrarkostnaður:        
Rekstrar- og viðhaldskostnaður

6.378

5.913

4.691

4.498

Afskriftir

5.131

4.904

5.347

5.274

Rekstrarkostnaður alls

11.509

10.817

10.038

9.772

Rekstrarhagnaður

9.789

4.735

3.663

3.237

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

(26.201)

1.596

3.532

(1.686)

Hagnaður (tap) fyrir skatta

(16.412)

6.331

7.195

1.551

Tekjuskattur

19.863

     
Hlutdeild minnihluta

52

(37)

0

0

Hagnaður

3.503

6.294

7.195

1.551

         
Eignir samtals

243.219

181.985

154.685

134.528

Eigið fé

61.107

58.003

51.377

41.180

Hlutdeild minnihluta

1.668

1.720

0

0

Skuldir

180.444

122.262

103.308

93.348

         
Handbært fé frá rekstri

9.643

5.927

4.622

5.601

Fjárfestingar

45.382

28.582

20.897

16.877

EBITDA

14.920

9.639

9.010

8.512

Eiginfjárhlutfall

25,1%

31,9%

33,2%

30,6%

Hagnaður lækkaði samtals um 2.791 milljónir króna miðað við fyrra ár.  Aukning rekstrartekna var að verulegu leyti vegna hækkunar á orkuverði til stóriðju.  Rekstrarkostnaður án afskrifta nam 6.378 milljónum króna en var 5.913 milljónir króna árið áður.

Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur námu 26.201 milljónum króna sem skýrist aðallega af gengistapi af langtímalánum.  Gengistapið er að mestu leyti óinnleyst og verður að hafa það í huga við mat á afkomu fyrirtækisins.  Gengistap langtímalána skýrist aðallega af lækkun á gengi íslensku krónunnar á árinu. Meðalnafnvextir langtímalána voru um 4,6% á árinu 2006 en þeir voru um 3,5% árið áður.  Í árslok 2006 voru 82% langtímalána í erlendri mynt.

Raforkufyrirtæki hafa verið undanþegin tekjuskatti en í samræmi við lög nr. 50 frá árinu 2005 urðu fyrirtækin skattskyld frá og með 1. janúar 2006.  Reiknuð skatteign LV hefur verið tekjufærð í ársreikningnum og nemur hún 19.862 milljónum króna í árslok 2006.

Á árinu 2003 hófust virkjunarframkvæmdir við Kárahnjúka í framhaldi af gerð orkusölusamnings við Fjarðaál, dótturfélag Alcoa.  Þar verður reist 690 MW aflstöð og jafnframt lagðar flutningslínur til Reyðarfjarðar. Stefnt er að því að fyrsta vél virkjunarinnar af sex verði gangsett í júlí 2007. Nánari lýsing á framkvæmdum er að finna á heimasíðu virkjunarinnar http://www.karahnjukar.is/.

Í árslok 2006 nam byggingarkostnaður Kárahnjúkavirkjunar samtals 88,8 milljörðum króna, þar af var framkvæmt fyrir 33,4 milljarða á árinu. Byggingakostnaður flutningsvirkja nam 9,1 milljörðum króna.

Horfur um rekstur LV eru góðar fyrir árið 2007. Fljótsdalsstöð verður tekin í notkun á árinu og munu tekjur af raforkusölu til stóriðju auka heildartekjur fyrirtækisins umtalsvert. Gengisþróun mun þó eftir sem áður ráða miklu um afkomu ársins. LV hefur ákveðið að leggja aukna áherslu á útrás og hefur í því skyni stofnað sérstakt dótturfélag, Landsvirkjun Invest ehf. Gert er ráð fyrir að hlutafé fyrirtækisins verði 4 milljarðar króna.

Nánari upplýsingar veitir Stefán Pétursson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, í síma 515 9000.
Ársreikningur LV verður lagður fyrir aðalfund fyrirtækisins 26. apríl nk.

Viðhengi:
Samstæðuársreikningur 2006

 

Fréttasafn Prenta