Frétt

Afkoma Landsvirkjunar fyrstu sex mánuði ársins 2007

24. ágúst 2007

Samandreginn árshlutareikningur Landsvirkjunar er nú gerður samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum en var byggður á íslenskum reikningsskilavenjum árið áður. Eftirfarandi samanburður miðast við að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum hefði verið beitt frá ársbyrjun 2006.
 
Helstu stærðir árshlutareiknings eru (í milljónum króna):

Samstæða
  jan-júní jan-júní
 
2007
2006
Rekstrartekjur
10.753
10.013
Rekstrargjöld
(5.284)
(5.237)
Rekstrarhagnaður
5.469
4.776
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
20.547
13.741
Hagnaður (tap) fyrir skatta
26.016
(8.965)
Tekjuskattur
(6.884)
11.534
Hagnaður
19.132
2.569
     
  30.6. 2007 31.12.2006
Eignir samtals
293.523
276.191
Eigið fé
101.239
82.649
Skuldir
192.284
193.542
     
Handbært fé frá rekstri
4.026
5.588
EBITDA
7.771
7.024
Eiginfjárhlutfall
34,5%
29,9%


Sem fyrr ræðst afkoma Landsvirkjunar að verulegu leyti af þróun á gengi íslensku krónunnar en stór hluti langtímaskulda fyrirtækisins eru í erlendri mynt. Gengishagnaður tímabilsins nam 18,6 milljörðum króna. Gengisvísitalan var 129,2 í lok síðasta árs en var 114,0 í lok júní 2007. Í ljósi þeirra sveiflna sem hafa verið að undanförnu á gjaldeyrismarkaði er vakin athygli á því að breyting íslensku krónunnar á móti helstu myntum um 10% frá gildinu sem var í lok júní hefði breytt afkomu fyrirtækisins um 13 milljarða króna og er þá ekki tekið tillit til skattaáhrifa. Frá næstu áramótum verður bandaríkjadollar starfrækslugjaldmiðill Landsvirkjunar.

Breytingar eru á árshlutareikningnum vegna upptöku alþjóðlegra reikningsskilastaðla.  Breytingin hefur þau heildaráhrif á eigið fé samstæðunnar að bókfært eigið fé í ársbyrjun 2007 hækkar um 19,9 milljarða króna eða úr 62,7 milljörðum króna í 82,6 milljarða króna. Helsta skýringin er sú að áhrif afleiða eru nú færð í reikningsskil fyrirtækisins. Landsvirkjun hefur metið gangvirði innbyggðra afleiða í raforkusamningum fyrirtækisins til stóriðju. Jákvætt gangvirði afleiða sem fært er til eignar í lok júní 2007 nemur um 45,4 milljörðum króna, einkum vegna þess að heimsmarkaðsverð á áli er mjög hátt um þessar mundir. Neikvætt gangvirði þeirra afleiðusamninga sem fyrirtækið hefur gert í áhættuvarnarskyni nam 9,5 milljörðum króna í júnílok sem kemur til lækkunar á eigin fé. Gangvirðisbreyting afleiðusamninganna var að frádregnum áhættuvörnum jákvæð um 4,1 milljarð króna á tímabilinu janúar til júní 2007 sem skýrist einkum af hækkun á framvirku verði áls á heimsmarkaði.

Á árinu 2003 hófust virkjunarframkvæmdir við Kárahnjúka í framhaldi af gerð orkusölusamnings við Fjarðaál, dótturfélag Alcoa. Þar hefur verið reist 690 MW aflstöð og jafnframt lagðar flutningslínur til Reyðarfjarðar. Nánari lýsing á framkvæmdum er að finna á heimasíðu virkjunarinnar http://www.karahnjukar.is/. Helstu nýframkvæmdir á fyrstu sex mánuðum ársins tengdust Kárahnjúkavirkjun.

Í lok júní námu heildareignir fyrirtækisins 293,5 milljörðum króna og eiginfjárhlutfall var 34,5%.

Horfur um rekstur Landsvirkjunar eru góðar fyrir árið 2007. Fljótsdalsstöð verður tekin í notkun á árinu og munu tekjur af raforkusölu til stóriðju auka heildartekjur fyrirtækisins.  Gengisþróun og þróun álverðs mun þó ráða miklu um afkomu ársins.

Árshlutareikningur Landsvirkjunar var samþykktur á fundi stjórnar þann 23. ágúst 2007.

 

Fréttasafn Prenta