Frétt

Afkoma Landsvirkjunar fyrstu sex mánuði ársins 2008

27. ágúst 2008

Árshlutareikningur Landsvirkjunar er gerður samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum og er hann í Bandaríkjadölum sem er starfrækslugjaldmiðill Landsvirkjunar frá og með ársbyrjun 2008.

Samkvæmt rekstrarreikningi samstæðunnar nam hagnaður fyrstu sex mánuði ársins 2008 tæplega 83,5 milljónum Bandaríkjadala og rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta (EBIT) nam 138 milljónum Bandaríkjadala. Handbært fé frá rekstri nam rúmlega 76 milljónum Bandaríkjadala og eigið fé í lok tímabilsins nam tæplega 1,8 milljörðum Bandaríkjadala.

Helstu stærðir árshlutareiknings samstæðu Landsvirkjunar (fjárhæðir í þúsundum Bandaríkjadala):

 

SAMSTÆÐA

Jan - júní

Jan - júní

Jan - júní

 

2008

2007

2006

Rekstrartekjur

239.623

173.427

161.502

Rekstrargjöld

(101.583)

(85.221)

(84.476)

Rekstrarhagnaður

138.040

88.206

77.026

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

(3.614)

331.409

(221.624)

Hagnaður fyrir skatta

134.426

419.616

(144.598)

Tekjuskattur

(50.977)

(111.032)

       186.028

Hagnaður

83.449

308.584

41.430

 

      30.6.2008

      31.12.2007


31.12.2006

Eignir samtals

5.505.319

5.142.303

4.279.794

Eigið fé

1.758.031

1.600.145

1.143.272

Skuldir

3.747.288

3.542.158

3.136.522

 

 

 

 

Handbært fé frá rekstri

76.356

64.932

90.127

EBITDA

189.373

125.348

    113.277

Eiginfjárhlutfall

31,9%

31,1%

26,7%

 

Afkoma Landsvirkjunar ræðst að verulegu leyti af gangvirðisbreytingum og þróun á gengi en hluti langtímaskulda fyrirtækisins eru í annarri mynt en starfrækslugjaldmiðli samstæðunnar. Jákvætt gangvirði afleiða sem fært er til eignar í lok júní 2008 nemur rúmlega 824 milljónum USD og er þá búið að draga frá neikvætt gangvirði þeirra afleiðusamninga sem fyrirtækið hefur gert.

Gangvirðisbreyting afleiðusamninga var jákvæð um 223 milljónir USD á tímabilinu janúar til júní 2008 sem skýrist einkum af hækkun á framvirku verði áls á heimsmarkaði. Áhrif gangvirðisbreytinganna eru færð í rekstrarreikningi.

Lausafjárstaða fyrirtækisins er góð, en í lok júní nam handbært fé 137 milljónum USD. Fjármögnun það sem af er árinu hefur gengið vel þrátt fyrir erfiðar aðstæður á lánamörkuðum. Á fyrstu sex mánuðum ársins gaf Landsvirkjun út skuldabréf fyrir að jafnvirði 272 milljónir USD og voru kjörin á bilinu 25-100 punktar ofan á Libor vexti. Frá lokum júní hefur fyrirtækið gefið út skuldabréf fyrir 140 milljónir USD á kjörum sem eru um og innan við 100 punktar ofan á Libor vexti. Fyrirtækið hefur einnig aðgang að 400 milljón USD veltiláni sem fyrirtækið getur nýtt sér hvenær sem er. Í lok júní hafði fyrirtækið nýtt sér 50 milljónir USD af því. Sjóðsstaða að viðbættu ónotuðu bankaláni í lok júní nam því samtals 487 milljónum USD. Fyrirtækið hefur þannig tryggt sér fjármögnun út árið 2010.

Í lok júní námu heildareignir fyrirtækisins rúmlega 5,5 milljörðum USD og eiginfjárhlutfall var 31,9%.

Horfur um rekstur Landsvirkjunar eru góðar fyrir allt árið 2008. Kárahnjúkavirkjun hefur verið tekin í notkun og munu tekjur af raforkusölu til stóriðju auka heildartekjur fyrirtækisins. Gengisþróun og þróun álverðs munu þó sem fyrr ráða miklu um afkomu ársins.

Árshlutareikningur Landsvirkjunar fyrir tímabilið 1. janúar til 30. júní 2008 var samþykktur á fundi stjórnar þann 27. ágúst 2008.

Nánari upplýsingar veitir Kristján Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, í síma 515 9000.

Viðhengi:
Áshlutareikningur Landsvirkjunar janúar - júní 2008

 

Fréttasafn Prenta