Loftslagsáætlun

Frá Kraká í Mývatnssveit

Við verðum kolefnishlutlaus 2025 en þá verður binding kolefnis að minnsta kosti jafn mikil og losun þess.

Lágt kolefnisspor af raforkuvinnslu

Lesa loftslagsbókhald

Kolefnisspor af raforkuvinnslu Landsvirkjunar er mjög lágt í alþjóðlegu samhengi. Í grænum sáttmála Evrópusambandsins (e. EU Green Deal) er raforkuvinnsla með vatnsafli og jarðvarma flokkuð sem mótvægisaðgerð gegn loftslagsbreytingum ef kolefniskræfni hennar er undir 100 g CO2 ígildi á hverja kWst, að uppfylltum skilyrðum um sjálfbæra raforkuvinnslu.

Til samanburðar hefur Landsvirkjun sett sér markmið um að kolefniskræfni raforkunnar sem fyrirtækið framleiðir verði alltaf að vera undir 4 g CO2 á hverja kW. Þetta markmið er langt undir viðmiði Evrópusambandsins og raforkuvinnsla Landsvirkjunar flokkast því sem mótvægisaðgerð gegn loftslagsbreytingum.

Við verðum kolefnishlutlaus árið 2025. Það þýðir að binding kolefnis verður a.m.k. jafn mikil og losun þess. Til að ná þessum áfanga höfum við gert loftslagsáætlun sem byggir á ítarlegri kortlagningu á kolefnisspori fyrirtækisins. Loftslagsáætlunin okkar var samþykkt árið 2019 og nær til ársins 2030.

Forgangsröðun aðgerða í loftslagsmálum

Skoða loftslagsmælaborð

Við höfum sett upp forgangsröðun aðgerða okkar í loftslagsmálum sem hjálpar okkur að ná sem mestum árangri í loftslagsmálum á sem hagkvæmastan hátt:

 1. Koma í veg fyrir nýja losun
 2. Draga úr núverandi losun
 3. Mótvægisaðgerðir

Loftslagsáætlunin okkar tekur til fjölmargra þátta í starfsemi fyrirtækisins og felur í sér tölusett markmið um hvern þátt. Það er mikilvægt svo að hægt sé að tryggja stöðuga eftirfylgni með framgangi þeirra aðgerða sem gripið er til og jafnframt mæla árangurinn sem af þeim hlýst.

Upplýsingar um losun fyrirtækisins og hvernig okkur gengur að ná markmiðum okkar má finna hér:

Kolefnishlutlaus 2025

Aðgerðir í loftslagsmálum

 • Komum í veg fyrir nýja losun

  Innra kolefnisverð
  Okkar megintæki við ákvarðanatöku er innra kolefnisverð. Það þýðir að losun – eða öllu heldur framtíðarkostnaður vegna losunar – er reiknuð inn í allar stærri fjárhagsákvarðanir, allt frá innkaupum á rekstrarvörum upp í val á nýjum virkjanakostum.

  Framkvæmdir
  Með bættri hönnun og aðgerðum við framkvæmdir má fyrirbyggja losun og draga þannig úr kolefnisspori viðkomandi framkvæmdar. Í nýframkvæmdum og viðhaldsverkefnum er í auknum mæli tekið mið af kolefnisspori.

 • 60% samdráttur í jarðvarma árið 2025

  Bróðurpartur þeirrar losunar sem verður vegna starfsemi Landsvirkjunar á upptök sín í jarðvarmavirkjunum. Árið 2025 ætlum við að fanga koltvíoxíð úr jarðhitagasi og verður losun frá jarðvarmastöðvum okkar þá 60% minni en árið 2008, á sama tíma og við höfum rúmlega tvöfaldað orkuvinnslu með jarðvarma. Nú þegar höfum við náð 33% samdrætti í losun frá jarðvarmastöðvum okkar frá árinu 2008.

 • 60% samdráttur í losun vegna ferða til og frá vinnu fyrir 2030

  Kolefnisspor vegna samgangna starfsfólks er lítill hluti af heildarlosun okkar. Við teljum þó mikilvægt að taka markvisst þátt í verkefni samfélagsins sem snýr að orkuskiptum í samgöngum og breyttum ferðavenjum. Við stefnum því að 60% samdrætti í losun vegna ferða okkar til eða frá vinnu árið 2030 miðað við 2018.

 • 2030 bindum við meira en við losum

  Landgræðsla
  Með landgræðsluaðgerðum er komið í veg fyrir gróður- og jarðvegseyðingu og stuðlað er að uppbyggingu vistkerfa. Markmið þessara aðgerða er ekki síst að bæta landgæði á viðkomandi svæðum og áhersla er lögð á að tryggja sjálfbær vistkerfi, örva náttúrulega ferla og endurheimta líffræðilega fjölbreytni íslenskrar náttúru.

  Endurheimt votlendis
  Árið 2019 var votlendi í fyrsta sinn endurheimt sem þáttur í loftslagsaðgerðum okkar. Markmiðið er að aðstæður færist sem næst því sem þær voru fyrir framræsingu. Því er jafnframt lögð áhersla á vakta breytingar í losun gróðurhúsaloftegunda og fylgjast með landnámi gróðurs á svæðinu.

  Skógrækt
  Markmið skógræktarverkefna okkar hefur verið að skapa skjól, draga úr sandfoki, klæða rýrt og illa farið land gróðri, endurheimta náttúruskóga og jafnframt er áhersla á kolefnisbindingu skóganna.

 • 50% samdráttur í beinni losun árið 2025

  Losun frá uppistöðulónum
  Koltvíoxíðlosun frá vatnsaflsvirkjunum verður við niðurbrot lífrænna efna í lónstæði. Við myndun uppistöðulóna fer gróður og jarðvegur undir vatn og brotnar þar niður. Losun frá lónstæðum er því breytileg og veltur á heildarmagni þess gróðurs og lífrænna efna sem fer undir vatn í hverju tilviki.

 • 2030 hættum við að kaupa jarðefnaeldsneyti

  Losun vegna notkun jarðefnaeldsneytis er stór hluti losunar á heimsvísu og því er eitt af markmiðum okkar að hætta notkun jarðefnaeldsneytis fyrir árið 2030. Bíla og tækja floti okkar er fjölbreyttur enda störfum við um allt land, oft við erfiðar aðstæður. Til að styðja við vegferð okkar að jarðefnaeldsneyti höfum við sett okkur skýrar vörður og aðgerðir til að ná þeim. iður í þeirri vegferð er vinna við nýja orkuskiptaáætlun. Meðal þess sem er til skoðunar er hvernig hætta megi notkun jarðefnaeldsneytis við rafstöðvar og verið er að greina tæknilega möguleika til orkuskipta á varaafli.

 • 30% samdráttur í losun vegna flugferða 2030

  Losun vegna flugs á sér stað við bruna eldsneytis í flugferðum bæði innanlands sem og milli landa. Við munum fækka flugferðum starfsfólks eins og hægt er og stefnum að 30% samdrætti losunar vegna flugferða starfsfólks árið 2030 miðað við 2018.

Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar

„Loftslagsbreytingar varða okkur öll. Sem orkufyrirtæki í eigu þjóðarinnar berum við ábyrgð á að bregðast við þeirri stöðu sem nú blasir við. Við viljum leggja okkar af mörkum í baráttunni gegn loftslagsbreytingum, sem eru eitt mest aðkallandi viðfangsefni mannkyns.“

Ábyrg upplýsingagjöf

Við vinnum loftslagsbókhald út frá aðferðafræði Greenhouse Gas Protocol (GHGP), leiðandi alþjóðlegs fyrirtækjastaðals fyrir upplýsingagjöf um losun gróðurhúsalofttegunda. Loftslagsbókhald okkar hefur verið endurskoðað af ytri endurskoðendum og er Landsvirkjun fyrsta íslenska fyrirtækið sem lét ytri endurskoðendur rýna loftslagsbókhald sitt. Það þýðir að losun okkar sem fellur undir umfang 1, 2 og 3 samkvæmt aðferðafræði Greenhouse Gas Protocol hefur verið rýnd og staðfest af alþjóðlega endurskoðendafyrirtækinu Bureau Veritas samkvæmt staðlinum ISAE 3000 með takmarkaðri vissu. Með þessu tryggjum við að niðurstöður okkar séu í samræmi við þá losun sem starfsemin veldur.

Staða loftslagsmála er alvarleg og nú er tími fyrir aðgerðir. Þó að heilt yfir losi starfsemi fyrirtækisins ekki mikið þá vill Landsvirkjun engu að síður leggja sitt af mörkum í baráttuna við loftslagsbreytingar, sem eru eitt mest aðkallandi viðfangsefni mannkyns.

Loftslagsáætlun Landsvirkjunar var unnin með aðkomu starfsmanna okkar og byggir á ítarlegri kortlagningu kolefnisspors fyrirtækisins 2007. Sérfræðingar okkar búa að áratuga þekkingu og reynslu í vinnu við umhverfismál. Það er ábyrgðarmál okkar að deila þessari verðmætu þekkingu svo hana megi nýta á fleiri vígstöðvum.