Loftslagsáætlun

Frá Kraká í Mývatnssveit

Við verðum kolefnishlutlaus 2025 en þá verður binding kolefnis að minnsta kosti jafn mikil og losun þess.

Lágt kolefnisspor af raforkuvinnslu

Lesa loftslagsbókhald

Kolefnisspor af raforkuvinnslu Landsvirkjunar er mjög lágt í alþjóðlegu samhengi. Í grænum sáttmála Evrópusambandsins (e. EU Green Deal) er raforkuvinnsla með vatnsafli og jarðvarma flokkuð sem mótvægisaðgerð gegn loftslagsbreytingum ef kolefniskræfni hennar er undir 100 g CO2 ígildi á hverja kWst, að uppfylltum skilyrðum um sjálfbæra raforkuvinnslu.

Til samanburðar hefur Landsvirkjun sett sér markmið um að kolefniskræfni raforkunnar sem fyrirtækið framleiðir verði alltaf að vera undir 4 g CO2 á hverja kW. Þetta markmið er langt undir viðmiði Evrópusambandsins og raforkuvinnsla Landsvirkjunar flokkast því sem mótvægisaðgerð gegn loftslagsbreytingum.

Við verðum kolefnishlutlaus árið 2025. Það þýðir að binding kolefnis verður a.m.k. jafn mikil og losun þess. Til að ná þessum áfanga höfum við gert loftslagsáætlun sem byggir á ítarlegri kortlagningu á kolefnisspori fyrirtækisins. Loftslagsáætlunin okkar var samþykkt árið 2019 og nær til ársins 2030.

Kolefnishlutlaus 2025

Forgangsröðun aðgerða í loftslagsmálum

Skoða loftslagsmælaborð

Við höfum sett upp forgangsröðun aðgerða okkar í loftslagsmálum sem hjálpar okkur að ná sem mestum árangri í loftslagsmálum á sem hagkvæmastan hátt:

 1. Koma í veg fyrir nýja losun
 2. Draga úr núverandi losun
 3. Mótvægisaðgerðir

Loftslagsáætlunin okkar tekur til fjölmargra þátta í starfsemi fyrirtækisins og felur í sér tölusett markmið um hvern þátt. Það er mikilvægt svo að hægt sé að tryggja stöðuga eftirfylgni með framgangi þeirra aðgerða sem gripið er til og jafnframt mæla árangurinn sem af þeim hlýst.

Upplýsingar um losun fyrirtækisins og hvernig okkur gengur að ná markmiðum okkar má finna hér:

Aðgerðir í loftslagsmálum

 • Komum í veg fyrir nýja losun

  Innra kolefnisverð
  Okkar megintæki við ákvarðanatöku er innra kolefnisverð. Það þýðir að losun – eða öllu heldur framtíðarkostnaður vegna losunar – er reiknuð inn í allar stærri fjárhagsákvarðanir, allt frá innkaupum á rekstrarvörum upp í val á nýjum virkjanakostum.

  Framkvæmdir
  Með bættri hönnun og aðgerðum við framkvæmdir má fyrirbyggja losun og draga þannig úr kolefnisspori viðkomandi framkvæmdar. Í nýframkvæmdum og viðhaldsverkefnum er í auknum mæli tekið mið af kolefnisspori.

 • 60% samdráttur í jarðvarma árið 2025

  Bróðurpartur þeirrar losunar sem verður vegna starfsemi Landsvirkjunar á upptök sín í jarðvarmavirkjunum. Árið 2025 ætlum við að skila meirihluta þess koltvíoxíðs sem losnar úr jarðhitagufunni við vinnslu til baka í jarðhitakerfið og verður losun frá jarðvarmastöðvum okkar þá 60% minni en árið 2008, á sama tíma og við höfum rúmlega tvöfaldað orkuvinnslu með jarðvarma. Nú þegar höfum við náð 33% samdrætti í losun frá jarðvarmastöðvum okkar frá árinu 2008.

 • 2030 bindum við meira en við losum

  Landgræðsla
  Með landgræðsluaðgerðum er komið í veg fyrir gróður- og jarðvegseyðingu og stuðlað er að uppbyggingu vistkerfa. Markmið þessara aðgerða er ekki síst að bæta landgæði á viðkomandi svæðum og áhersla er lögð á að tryggja sjálfbær vistkerfi, örva náttúrulega ferla og endurheimta líffræðilega fjölbreytni íslenskrar náttúru.

  Endurheimt votlendis
  Árið 2019 var votlendi í fyrsta sinn endurheimt sem þáttur í loftslagsaðgerðum okkar. Markmiðið er að aðstæður færist sem næst því sem þær voru fyrir framræsingu. Því er jafnframt lögð áhersla á vakta breytingar í losun gróðurhúsaloftegunda og fylgjast með landnámi gróðurs á svæðinu.

  Skógrækt
  Markmið skógræktarverkefna okkar hefur verið að skapa skjól, draga úr sandfoki, klæða rýrt og illa farið land gróðri, endurheimta náttúruskóga og jafnframt er áhersla á kolefnisbindingu skóganna.

 • 50% samdráttur í beinni losun árið 2025

  Losun frá uppistöðulónum
  Koltvíoxíðlosun frá vatnsaflsvirkjunum verður við niðurbrot lífrænna efna í lónstæði. Við myndun uppistöðulóna fer gróður og jarðvegur undir vatn og brotnar þar niður. Losun frá lónstæðum er því breytileg og veltur á heildarmagni þess gróðurs og lífrænna efna sem fer undir vatn í hverju tilviki.

 • 2030 hættum við að kaupa jarðefnaeldsneyti

  Losun vegna notkun jarðefnaeldsneytis er stór hluti losunar á heimsvísu og því er eitt af markmiðum okkar að hætta notkun jarðefnaeldsneytis fyrir árið 2030. Bíla og tækja floti okkar er fjölbreyttur enda störfum við um allt land, oft við erfiðar aðstæður. Til að styðja við vegferð okkar að jarðefnaeldsneyti höfum við sett okkur skýrar vörður og aðgerðir til að ná þeim. iður í þeirri vegferð er vinna við nýja orkuskiptaáætlun. Meðal þess sem er til skoðunar er hvernig hætta megi notkun jarðefnaeldsneytis við rafstöðvar og verið er að greina tæknilega möguleika til orkuskipta á varaafli.

Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar

„Loftslagsbreytingar varða okkur öll. Sem orkufyrirtæki í eigu þjóðarinnar berum við ábyrgð á að bregðast við þeirri stöðu sem nú blasir við. Við viljum leggja okkar af mörkum í baráttunni gegn loftslagsbreytingum, sem eru eitt mest aðkallandi viðfangsefni mannkyns.“