Stóra Laxá

Um virkjunarkostinn

Er í biðflokki rammaáætlunar

Á síðustu árum hefur verið unnið að frumrannsóknum og frumhönnun á virkjunarkostum í efsta hluta Stóru Laxár í samræmi við rannsóknarleyfi, sem Landsvirkjun var veitt á árinu 2012.

Rannsóknir hafa fyrst og fremst beinst að vatnamælingum auk þess að afla nauðsynlegra kortagagna. Fyrstu vettvangsrannsóknir á jarðfræði svæðisins fóru fram á sl. ári og nú er unnið að fyrstu hugmyndum um mögulega útfærslu virkjunar.

Sú tilhögun sem unnið er út frá byggist á því að veita Leirá um 4700 m langan skurð inn í Stóru Laxá nokkru ofan við ármót ánna í dag og þeim verði saman veitt um skurð inn í svokallað Illaver þar sem megin miðlunarlón virkjunarinnar yrði. Á þessu stigi er ekki gert ráð fyrir annarri miðlun virkjunarinnar, en góðir möguleikar eru á að auka miðlun ofan við fyrirhugað miðlunarlón. Illaversón yrði allt að 50 Gl og um 6,7 km2 að flatarmáli. Þessi tilhögun hefur í för með sér að reisa þarf 3 litlar stíflur sunnan og vestan Illavers. Frá suðurenda lónsins er gert ráð fyrir um 2,1 km aðrennslisgöngum í Kóngsási, við enda þeirra yrði um 200 m lóðrétt göng að neðanjarðar stöðvarhúsi og frá stöðvarhúsi yrðu gerð um 2500 m löng frárennslisgöng sem opnast myndu út í Skillandsá rétt ofan við ármótin við Stóru Laxá. Aðkomugöng að stöðvarhúsi yrðu um 1500 m.

Líklegt afl virkjunar er um 30-35 MW og fyrstu athuganir á orkugetu benda til þess að hún yrði 180-200 GWh/ári.

Helstu kennistærðir

6,7
Flatarmál lóns (km2)
50
Miðlun (Gl)
2,5
Heildarlengd stíflumannvirkja (km) 
1,8
Illaversskurður (km) 
4,7
Leirárskurður (km) 
2,1
Aðrennslisgöng (km)
1,5
Aðkomugöng (km)
2,5
Frárennslisgöng (km)
16-18
Virkjað rennsli (m3/s)
220-240
Virkjað fall (m)
180-200
Orkugeta (GWh/ári)
30-35
Afl (MW)

Staða verkefnis

Staða verkefnis

  • Rannsóknarleyfi fékkst árið 2012
  • Stefnt er að því að ljúka frumhönnun virkjunarinnar á árinu 2017. Leiði frumhönnun í ljós að hér sé um hagkvæman kost að ræða verður tekin ákvörðun um hvort ráðist verði í frekari rannsóknir og mat á umhverfisáhrifum á þessum virkjunarkosti.

Staðsetning

Kort af svæðinu

Skýrslur og rannsóknir