Siðareglur birgja Landsvirkjunar

"Birgi“ merkir hér það fyrirtæki eða einstaklingur sem sér Landsvirkjun fyrir vörum eða þjónustu.

Landsvirkjun gerir þær kröfur að birgjar:

 • Barnavinna

  Ráði ekki börn undir lögaldri til að framkvæma vinnu sem er hættuleg eða skaðleg heilsu þeirra og öryggi. Taki tillit til löggjafar um barnavinnu í viðkomandi landi.

 • Heilsa og öryggi

  Tryggi starfsfólki sínu heilsusamlegt og öruggt vinnuumhverfi. Fari eftir lögum og reglum viðkomandi lands um aðbúnað á vinnustað og sjái starfsfólki sínu fyrir viðeigandi þjálfun í öryggis- og vinnuverndarmálum. Sjái til þess að starfsfólk þeirra hafi greiðan aðgang að lesefni og/leiðbeiningum á vinnustað þar sem farið er yfir með fyrirbyggjandi hætti hvernig forðast beri hættur á vinnustað og hvernig bregðast megi við ef slys ber að höndum.

 • Laun og launakjör

  Greiði starfsfólki sínu a.m.k. lágmarkslaun eins og gerð er krafa um í lögum og/eða kjarasamningum í viðkomandi landi. Virði lög og reglur um réttindi starfsfólks t.d. til hvíldar, lengd vinnutíma, orlofs, veikindaréttar og annarra launakjara.

 • Umhverfi

  Marki sér stefnu varðandi umhverfismál starfsemi sinnar, vöru eða þjónustu. Þekki umhverfisáhrif starfsemi sinnar og leitist við að draga úr þeim.

 • Nauðungarvinna

  Tryggi að sú vinna sem framkvæmd er af starfsfólki sé unnin af fúsum og frjálsum vilja án nauðungar. Tryggi að öllu starfsfólki sé frjálst að segja upp vinnu sinni og hætta með hæfilegum eða lögbundnum fyrirvara.

 • Siðferði í viðskiptum

  Vinni ávallt gegn spillingu, þar með talið mútum, kúgun og fjársvikum. Bjóði ekki eða biðji um, krefjist, veiti eða þiggi hverskyns mútur með beinum eða óbeinum hætti, fyrir sjálfa sig eða aðra. Starfi í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti og viðhafi gott siðferði í viðskiptum sínum. Stundi viðskipti í samræmi við lög og reglur í viðkomandi landi.

 • Félagafrelsi og réttur til kjarasamninga

  Virði og viðurkenni rétt starfsfólks til félagafrelsis og gerð kjarasamninga. Sé réttur til félagafrelsis og/eða gerð kjarasamninga takmarkaður samkvæmt lögum í viðkomandi landi skulu birgjar heimila starfsfólki að kjósa sér fulltrúa til að verja rétt þeirra á vinnustað.

 • Hagsmunaárekstrar

  Forðist hverskonar hagsmunaárekstra í viðskiptum sínum við Landsvirkjun. Með hagsmunaárekstrum er t.d. átt við þegar fulltrúi birgja setur persónulega hagsmuni, hagsmuni skyldmenna eða vina framar hagsmunum Landsvirkjunar. Tilkynni Landsvirkjun um mögulega hagsmunaárekstra.

 • Bann við mismunun

  Mismuni ekki gegn fulltrúum starfsfólks, stéttarfélögum eða öðrum verkalýðshreyfingum. Skapi starfsumhverfi sem einkennist af jafnrétti, umburðarlyndi og gagnkvæmri virðingu. Mismuni ekki fólki eftir kyni, kynþætti, trúarbrögðum, aldri, fötlun, kynhneigð, þjóðerni, stjórnmálaskoðunum eða öðrum þáttum.