Búrfellsstöð II

2018Vatnsaflsstöð

Búrfellsstöð II var gangsett 2. júlí 2018 og er ein af sjö vatnsaflsstöðvunum okkar á Þjórsársvæðinu. Hún er staðsett 300 metra inn í Sámsstaðaklifi.

Veitir aukinn sveigjanleika í rekstri

Búrfellsstöð II er neðanjarðarstöð, staðsett 300 metra inni í Sámsstaðaklifi. Hún var reist til að nýta framhjárennsli Búrfellsstöðvar, en stöðvarnar nota sama miðlunarlón, mannvirki og tengingar við orkukerfið. Stöðin vinnur 700 gígavattstundir á ári. Einn 100 megavatta hverfill er í stöðinni og er gert ráð fyrir í hönnun að síðar verði hægt að stækka hana með því að bæta við hverfli.

Miðlunarlón Búrfellsstöðvar II er Bjarnalón, líkt og Búrfellsstöðvar hinar fyrri. Úr því liggur 370 metra langur aðrennslisskurður fram undir brún Sámsstaðaklifs að stöðvarinntaki. Frá stöðvarinntaki fellur vatnið niður um 110 metra löng fallgöng að túrbínu í stöðvarhúsi sem knýr rafalinn. Frá túrbínu er vatninu veitt úr stöðvarhúsinu um 450 metra löng frárennslisgöng og þaðan út í 2,2 kílómetra langan frárennslisskurð sem leiðir það út í Fossá, um kílómetra neðan við gömlu Búrfellsstöð.

Helstu stærðir

 • Uppsett afl

  0MW
 • Francis hverflar

  1x0MW
 • Orkuvinnslugeta

  0GWh /ár
 • Heildarfallhæð

  0m
 • Hámarksrennsli

  0m3/sek
 • Vistferilslosun

  0g. CO₂-ígilda/kWst

Vatnasvið Þjórsár og Tungnaár

Á vatnasviði Þjórsár og Tungnaár eru sjö vatnsaflsstöðvar Búðarhálsstöð, Búrfellsstöð, Búrfellsstöð II, Hrauneyjafossstöð, Sigöldustöð, Sultartangastöð og Vatnsfellsstöð. Þar er einnig vindmyllusvæði sem kallast Hafið. Samanlagt afl vatnsaflsstöðvanna er 1040 megavött. Vatni til miðlunar er safnað í uppistöðulónin Þórisvatn, Hágöngulón og Kvíslaveitu. Að auki eru minni miðlunarmannvirki við hverja stöð á svæðinu, svo sem Krókslón, Sultartangalón, Bjarnalón, Hrauneyjalón og Vatnsfellslón.

Þórisvatn er stærsta stöðuvatn landsins, langstærsta miðlunin og mikilvægur hlekkur í veitukerfi Landsvirkjunar. Um Þórisvatn rennur allt vatn sem safnast saman í Kvíslarveitu og Hágöngumiðlun.

Þórisvatnsmiðlun var byggð á árunum 1970-1972 í tengslum við virkjun Þjórsár við Búrfell. Áin Kaldakvísl var stífluð við Sauðafell og veitt um skurð inn í norðanvert Þórisvatn. Við útfall Þórisvatns norðanmegin er Þórisóssstífla sem veitir Köldukvísl inn í vatnið.

Nýju útrennsli Þórisvatns var valinn staður við suðurenda vatnsins meðfram vesturhlíð Vatnsfells. Þar var grafinn veituskurður úr vatninu og steinsteypt lokuvirki byggt í skurðinum til að stjórna rennsli. Veitan er nefnd Vatnsfellsveita og um hana fer vatn úr Þórisvatni í gegnum Vatnsfellsvirkjun í Krókslón ofan Sigöldustöðvar og þaðan til annarra stöðva neðar á vatnasviðinu.

Framkvæmdir við Kvíslaveitu hófust 1980 og var skipt í fimm áfanga sem lauk árið 1997. Kvíslaveita er samheiti á stíflum, skurðum, botnrásum og lokuvirkjum sem stjórna rennsli úr þverám og efsta hluta Þjórsár í Þórisvatnsmiðlun. Lónin í Kvíslaveitu eru fimm talsins, samtals um 28 km2 að stærð.

Hágöngumiðlun var byggð 1997-1999 og er 37 km2 að stærð. Tilgangur hennar er að auka miðlun á vatnasviði Köldukvíslar. Á sumrin er vatni safnað í Hágöngulón og vegna þess rennur afar lítið vatn um Köldukvíslarfarveg að sumarlagi.

Sjöunda aflstöðin á Þjórsársvæðinu

Búrfellsstöð II

Tímalína